Udbud af "Spejderhytterne" Kollekollevej 31-39 i Værløse

Oversigtsbillede
Det udbudte areal ligger centralt ved Værløse Bymidte og S-toget.
Furesø Kommune udbyder "Spejderhytterne". Et grundareal på Kollekollevej 31-39 i Værløse.

Grunden er på ca. 4.000 m2. og kan bebygges med 2.700 m2 kontorer mv i 3 etager. Dog kan den øverste etage tillige anvendes til boliger.

Kommunen forventer et spændende byggeri der vil bidrage til styrkelse af udviklingen af Værløse Bymidte og Furesø Kommune. Valg af byder vil ske ud fra en samlet vurdering af opfyldelsen af kommunens Arkitektur - og Byrumstrategi, bæredygtighed, byudvikling samt pris.

 

Furesø Kommune har besluttet at udbyde grundene Kollekollevej 31-39 i Værløse, matrikel 14hy, 14hz, 14li, 14lk samt 14cr, alle af Ejerlav Lille Værløse By, Værløse til salg, sammen med en mindre del af et vejareal litra ca, øst for grundene. Ejendommen ligger centralt og meget synligt på hjørnet af Stiager ved starten af Værløse Bymidte, direkte på indfaldsvejen fra motorvejen og tæt på stationen.

 

De tidligere bygninger på grundene blev senest benyttet til Spejdere, hvorfor grundene generelt omtales som Spejderhytterne. Bygningerne var udtjente og blev efter en brand nedrevet i 2015. Det udbudte grundareal vil efter sam-matrikulering og tillæg af et mindre vejareal være på ca. 4.000m2..

 

Med vedtagelse af lokalplan 132, efter de af Byrådet vedtagne justeringer efter den offentlige høring, vil ejendommen kunne bebygges med en 3 etagers ejendom på maksimalt 2.700 m2. Ejendommen skal benyttes til erhvervsformål som kontor, administration eller liberale erhverv. Den øverste etage kan udover til erhverv også vælges benyttet til boligformål.

Beliggenheden er sædeles attraktiv med 150 meter til S-tog og busser samt under 300 meter til Bymidten med dens over 50 butikker, restauranter, biograf, bibliotek, kulturhus og Rådhus. Vejadgangen er til Kollekollevej, der går direkte ud til motorvejstilkørslerne, 1,5 km. mod øst på samme vej.

 

Anvendelsen af ejendommen reguleres fremover efter Lokalplan 132, der har været i høring i sommeren 2017, hvilket har medført justeringer. Udkast til endelig Lokalplan 132 samt Byrådets vedtagne justeringer vedlægges som bilag. Den endelige lokalplan forventes offentliggjort medio september 2017.

 

Lokalplansforslaget udlægger et byggefelt på grunden langs Kollekollevej, medens der skal anlægges ”grøn” parkering mellem ejendommen og Jernbanen. Friarealer der skal udgøre minimum 15 % af kontorarealer anlægges primært vest og nord for byggefeltet, men kan også etableres på altaner og tagterrasser. Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal og 1 parkeringsplads pr. bolig, og der skal etableres lade-standere til el-biler. Der skal tillige anlægges 1 cykelparkering for hver 50 m2 erhvervsareal samt 4 cykelparkeringspladser pr. bolig. Halvdelen af cykelparkeringspladserne skal overdækkes.

 

Indkørsel og affaldshåndtering sker ved indkørsel af en stikvej fra Kollekollevej øst for ejendommen. En mulig yderligere vejadgang ved Stiager er under sondering. Der vil ske justeringer i den nuværende vejtilslutning ved Kollekollevej, herunder etableres der forhold på selve vejen der sikrer den gennemgående trafikafvikling samtidig med en smidigere ind og udkørsel til grunden.


Byggeriet skal på de relevante punkter leve op til de 7 principper i Furesø Kommunes strategi for arkitektur og byrum. Helhed og sammenhæng, Kulturarv som fundament, Byggeri som arkitektur, Aktive byrum, Veje og stier der samler, Rammer for fællesskaber samt natur og vand i byen. Hele strategidokumentet er vedlagt som bilag.

 

Det er særskilt specificeret at byggeriet skal udføres med stor variation i facaden i form af bygningsspring og/eller tilbagerykkede facadepartier, baseret på en arkitektonisk ide med en bymæssig interessant facade. Tekniske installationer mv. på taget skal afskærmes på en æstetisk god måde.

 

Der fordres en variation i højden, der er synlig fra både Nord og Syd, dvs. gennemgående. Bygningen må inklusive de tekniske installationer maksimalt være 11,5 meter høj, dog må 30 % af bygningen maksimalt være 8,5 meter høj, idet der kan placeres udearealer på denne lavere del. Dog skal de 8 meter af den lave del placeres på den østlige del af ejendommen, hvor der ikke må etableres udendørs opholdsarealer.

 

Etablering af boliger på øverste etage forudsætter, at disse forsynes med støjafskærmende udendørs opholdsarealer. Generelt skal der sikres god støjafskærmning for boligerne. Facaderne skal tillige udformes og beklædes med henblik på reduktion af støjrefleksioner overfor naboer fra biltrafik og S-tog.

 

Sammen med tilbud om køb af ejendommen, skal der indgå en visualisering af grundens udnyttelse.

 

Furesø Kommune stiller en række særlige krav til bæredygtighed. Krav der omfatter grunde solgt af kommunen. De af kommunen vedtagne krav til bæredygtighed er vedlagt som bilag. Kravene vil blive tinglyst på ejendommen forud for salget.

Tilbud skal afgives til kommunen på vedlagte tilbudsblanket vedlagt et skitseprojekt for købers planlagte byggeri.

 

Frist for afgivelse af tilbud er 20. oktober 2017 kl. 16.00

 

Sidst opdateret 11. september 2017

Kontakt

Center for Styring og Udvikling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.