Dispensationer

Får græsser laanshøj
Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.

Aktuelle dispensationer

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Dispensation til oprensning af sø på matr.nr. 1 f Jonstrup Vang  Naturbeskyttelsesloven  Jonstrup Vang  6. juni 2017 
Dispensation fra søbeskyttelseslinjen - Sommervej 43 Naturbeskyttelsesloven Stavnsholt By 24. maj 2017

Reduktion af skovbyggelinje Lokalplan 121

Naturbeskyttelsesloven

Jonstrup/Sydlejren

Ingen 
       

 

Afsluttede dispensationer i 2017

 

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist: 

§ 3 dispensation til at anlægge cykelsti langs med Perimetervej på offentligt vejareal 

Bilag 1 - § 3 dispensationsansøgning Amphi Consult

Bilag 2 - Vurdering af § 3 arealer i sydlejren Amphi Consult

Bilag 3 - Miljørapport Sydlejren - Miljøvurdering af forslag til lokalplan 121

Bilag 4 - Registreringer af EU beskyttede arter på Flyvestation Værløse

 

Naturbeskyttelsesloven 

Bringe By   21. marts 2017 
§ 3 dispensation til retablering af afvandingsgrøfter ved OB Muusvej Naturbeskyttelsesloven Farumgård  3. marts 2017 
§ 3 dispensation til oprensning af grøft i moseareal ved Lejrvej  Naturbeskyttelsesloven  Kirke Værløse  14. februar 2017
§ 3 dispensation til naturpleje af et mindre moseareal, matr.nr. 39 Naturbeskyttelsesloven Borup Sø   17. januar 2017
§ 3 dispensation til omlægning af vandløb i Jonstrup, LP 119 Jonstrup Vang  Jonstrup Vang  10. januar 2017
Sidst opdateret 15. maj 2017

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190