Dispensationer

Får græsser laanshøj
Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.

Aktuelle dispensationer

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Dispensation til sø-pleje på matr. nr. 12cø i Værløse Naturbeskyttelsesloven  Værløse 5. Februar 2019
Dispensation til sø-pleje på matr. nr. 15dr i Værløse Naturbeskyttelsesloven Værløse 5. Februar 2019 
Dispensation til diverse forhold på natur- og golfområdet Planloven Farum By, Farum 15. januar 2019
Dispensation til at etablere kloakledning på matr.nr. 6 t - Flyvestationen Naturbeskyttelsesloven Bringe By  19. september 2018 
Dispensation til at oprense sø på matr.nr. 6 kæ, 6 ho og 6 hn Naturbeskyttelsesloven Sydøstlige Værløse  11. september 2018
Dispensation til solceller i tag på bolig på Sommervej 43 Naturbeskyttelsesloven Stavnsholt By, Farum  13. august 2018
Afgørelse om dispensation for afstandskrav til rørlagt vandløb Vandløbsloven/Vandløbsregulativ  Bregnerød By   
Reduktion af skovbyggelinje i Sydlejren på Flyvestationen            Naturbeskyttelsesloven

Jonstrup/Sydlejren

Dispensation til at etablere et udløbsbygværk i en sø på matr.nr. 34d, Trevang Naturbeskyttelsesloven Trevang, Farum 18. december 2018

 

Afsluttede dispensationer i 2018

 

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Dispensation til at oprense sø ved Hillerødmotorvejen  Naturbeskyttelsesloven   Bregnerød 24. juli 2018
Dispensation til orangeri/drivhus på Ballerupvej 70C   Naturbeskyttelsesloven Jonstrup Vang 22. maj 2018 
Dispensation til vandindvindingsboring og pumpehus ved Skelvej i Lille Hareskov Naturbeskyttelsesloven  Jonstrup Vang 6. april 2018 
Dispensation til renovering og forlængelse af gangbro, ved Præstesø Naturbeskyttelsesloven  Kirke Værløse 13. marts 2018
Dispensation til overgang hen over sten- og jorddige langs Farum Lillevang  Museumsloven Farum By  13. marts 2018
Dispensation til at opføre en helårsbolig - Sommervej 43   Naturbeskyttelsesloven  Stavnsholt By  28. februar 2018 
Dispensation til lukning af grøft og dræn på Flyvestationen  Naturbeskyttelsesloven  Bringe By  16. januar 2018 
Sidst opdateret 08. januar 2019

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190