Topbillede til fanebladet borger

SSP

Hvis du vil i kontakt med SSP (samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi) kan du kontakte Furesø Kommunes SSP-konsulent.Om SSP-Furesø


Gennem det aktuelle SSP-samarbejde, finder man en række forskellige faggrupper, der har det fælles afsæt, at arbejde sammen om at forebygge kriminalitet, mistrivsel og misbrug blandt de større børn og unge.


SSP-Furesø er et lokalt samarbejde mellem Socialforvaltningen, (Center for Børn & familie), Skolerne (Center for Skole og dagtilbud), Kultur- og Fritidsforvaltningen, Jobcenter & Ydelse, Kriminalforsorgen samt Nordsjællands Politi.

SSP's mål er at forebygge mistrivsel og risikoadfærd blandt de større børn og unge, i forhold til kriminalitet, misbrug eller anden utilsigtet adfærd i alderen 13-25 år. Intentionerne er at medvirke til at nedbringe antallet af unge i alderen 13-25 år, der begår alvorlig kriminalitet eller etablere sig i uhensigtsmæssige grupperinger. For at indfri dette mål, arbejder mange medarbejdere, eksempelvis skolelærere, klubmedarbejdere, politifolk, social- og gadeplansmedarbejdere, medarbejdere fra kulturinstitutioner m.fl. I Furesø Kommune er der herudover etableret et SSP+ samarbejde, målrettet unge mellem18-25 år, som har begået gentagen eller personfarlig kriminalitet og har brug for en koordineret indsats for at komme ud af kriminalitet og mistrivsel.

SSP-Furesø arbejder ud fra fire forskellige indsatstyper:

Individorienterede indsatser:
•Enkeltsagskoncept for den enkelte unge i alderen 13-18 år der udviser bekymrende adfærd eller begår kriminalitet
•SSP+ indsats for voksne i alderen 18-25 år

Indsatser for grupper:
•Lokal indsats for kriminelle/kriminalitetstruede ungegrupperinger i alderen 13-18 år
•Indsatser rettet mod grupper af 18-25 årige

Generelle indsatser:
•Boligsociale indsatser på tværs, med konkrete forebyggende indsatser og tiltag (f.eks. ved kampagner og aktuelle beskæftigelsestiltag)

Tværfaglige og tværsektorielle indsatser:

Samarbejde med andre aktører, samarbejdspartnere hvor der er fælles snitflader og som har kontakt til unge i målgruppen.

Beredskab:

Gadeplanteamet - opsøgende medarbejdere

Konfliktmægling mellem grupperinger, enkeltpersoner eller i forhold til øvrige konfliktsituationer 
Lokale og bydækkende akutindsatser ved uroligheder der involverer unge

Sidst opdateret 17. januar 2018

Kontakt

SSP og konfliktmægling

SSP-konsulent
Khalil Ahmed
Tlf. 72164396